Dictionaries | References

सुई न लागे त्यास कुर्‍हाड

क्षुल्लक गोष्टीकरितां मोठा आटापीटा करणें.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   कर्ज केल्‍यामागें, खोटें बोलावें लागे   भवति न भवति   चुना पानाला न लागणें   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   देवालयीं दुर्वासना, त्यास भारी यमयातना   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   खाई त्‍यास खवखवे   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   आगें मागें, बाळ रांगू लागे   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   अहंकाराचे मुळे, ज्ञानास लागे खुळें   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कवाध र न   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   आकाशाची कुर्‍हाड कोल्‍ह्याचे दांतावर   आकाशाची कुर्‍हाड कोसळणें.   आकाशीची कुर्‍हाड   आगें मागें, बाळ रांगू लागे   आडवा पहार, उभी सुई   आपले पायांवरती, कुर्‍हाड मारून घेती   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   उद्योगी मनुष्य भागे, गाढ मूढ निद्रा लागे   एका चुकी मागें, दुसरी लागे   कर्ज केल्‍यामागें, खोटें बोलावें लागे   कुर्‍हाड   चांगले मालास जाहिरात न लागे   जेथें नख नको, तेथें कुर्‍हाड (लावणें) कशाला   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड कशाला   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   जो भिऊन वागे, त्‍याचे मागे देव लागे   डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा   त्यास   नख लागत नाहीं तेथें कुर्‍हाड लावणें   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   पत्रास _   मुळावरच कुर्‍हाड घातली, फांदी आपोआप गळाली   लोहार-लोहाराची कुर्‍हाड किंवा हातोडा   सुई   सुईनें जाणार्‍यास कुदळ कुर्‍हाड कशाला   हेंगाडा कुणबी दूणा राबे, धन्याला खर्च फार लागे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP