Dictionaries | References

सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा

सासू पहा.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   जळता पाय जाळणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   तिसरा पाय   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP