Dictionaries | References

सोनें उत्तम पण कान खातें

चांगली वस्तुहि केव्हां केव्हां अपायकारक असते. तेव्हां अशा अपायकारक वस्तूंपासून जरी त्या उत्तम असल्या तरी दूर राहणें बरें.

Related Words

सोनें   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   सोनें उत्तम पण कान खातें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   सोनें आणि परिमळे   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   कान दोळे सुजौने सड्यार सुंट फुल्‍ल्‍या   कान टवकारून-पसरून ऐकणें (पाहाणें)   कान भरवून देणें   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   डोळे असून पाहावयाचें नाहीं, कान असून ऐकावयाचे नाहीं   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   आटले सोनें कमी नसे, मैत्रिकीचें लक्षण तसें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कान पिळून घेणें   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मन पादशाही पण दैव गांडू   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   कान किटविणें   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   सुंदर स्त्री आणि समाधान, मनुष्याचें उत्तम धन   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP