Dictionaries | References

(हजारांचे) डोईस पाणी लावणें

हजार लोकांना ते म्‍हणतील ते करून खूष ठेवण्याचा प्रयत्‍न करणे, त्‍यांची मर्जी संपादन करणें, सुप्रसन्न करणें.

Related Words

माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   पाणी छाटणें-कापणें   काडीनें औषध लावणें   पाणी मारणें   उचलून पाणी   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   लावणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   दुमाल्यास लावणें   डोक्‍याला) तुरा लावणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   कांडेंपेरें लावणें   पाणी जाळणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   कानास खडा-डी लावणें   कांटी लावणें   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   कुल्‍याला पाय लावणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   हात लावणें, हातभर लावणें   कंठास लावणें   नाकदुराया-धुर्‍या काढायला लावणें   रचें गाणें लावणें-सांगणें-मांडणें   दंडाला माती लावणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   ध्वनी करणें-लावणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   मिस्सी-मिस्सी लावणें   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   कम लावणें   अक्षता लावणें   अंगारा लावणें   अंगाला लावणें   अंगास लावणें   अंगीं दोष लावणें   अटकेवर झेंडे लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   अन्नास लावणें, अन्न लावणें   अलावत लावणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आ0 लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आकाशाला शिड्या लावणें   आकाशास ठिगळ लावणें   आख्यान लावणें   आग लावणें   आधार लावणें   आधारास लावणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   आळशाला ऊन पाणी   आशेस लावणें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उदव करणें-लावणें   उपड्या घागरीवर पाणी   उभे नसणें-घेणें-लावणें-लावून येणें   उराला हात लावणें   उरावर हात ठेवणें-लावणें   उरास ऊर लावणें   एकाचे दोन लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कुंकू पुसून शेण लावणें   कुंकू लावणें   कट्यार लावणें   कटास हात लावणें   कंठास लावणें   कंठास हात लावणें   कड लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   कपाळाला लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   कम लावणें   कुल्‍याला पाय लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP