Dictionaries | References

हत्तीशीं टक्कर घेऊं नये


मोठ्याशीं सांगड घालून घेऊं नये..

Related Words

हत्तीशीं टक्कर घेऊं नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   टक्कर   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   कांहीं बोलों नये ऐसें   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   दुजाचें घेऊं पाहती, शेवटीं आपलेंहि घालविती   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   भात सोडावा साथ सोडूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   उंदराच्या पोरानें लोखंडाशी खेळूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   कोणाचे पोटावर पाय देऊं नये   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   दरिद्यास खोड असूं नये   नाचारी नाचार्‍याचें खावें पण उच्चार्‍याचें खाऊं नये   पाण्यांत राहून माशांशीं वैर करुं नये   बादशहास बादशाही झाली, म्हणून पिंजार्‍यानें तार तोडूं नये   भुकेला-भुकेला ब्राह्मण, जेवलेला मुसलमान यांना रागास आणूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   रडत्याच्या डावे बाजूस व हांसत्याच्या उजवे बाजूस बसूं नये   हत्तीशीं वारगोळें करुं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP