Dictionaries | References

हातीं घोडा धरुन चालावें, दमल्यावर स्वार व्हावें


जोपर्यंत पायांनी चालता येत असेल तोपर्यंत जवळ घोडा असला तरी त्याच्याबरोबर चालतच जावें व दमल्यास त्याचेवर बसावें. जोपर्यंत आपणास स्वतः एखादी गोष्ट करतां येत असेल तोपर्यंत दुसर्‍याचें साहाय्य मिळत असलें तरी घेऊं नये. मात्र जवळ असावें व जेव्हां जरुर लागेल तेव्हां घ्यावें.

Related Words

चालता घोडा   हात धरुन काढून लावणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   पाय धरुन ओढणें   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   हात धरुन जाणें   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   खटासी व्हावें खट, उद्धटासी उद्धट   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   घरच्या मताप्रमाणें पाहुण्यानें चालावें   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   गाढवापरी व्हावें, तर बोलतील तें ऐकावें   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   रेवण-चढणीस घोडा, रेवणीस रेडा   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   घोडा मैदान पुढें आहे   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पदरचें द्यावें पण जामीन न व्हावें   मुख पाहून मुशाहिरा आणि घोडा पाहुन खरारा   सूत्रें हातीं घेणें   स्वार   हटाचे हातीं देणें   हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP