Dictionaries | References

हात धरुन काढून लावणें


सक्तीनें हांकून देणें. ‘ तुम्हाला हात धरुन येथून काढून लावीन ’-इंप. ६२.

Related Words

माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   वरण-वरण लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   काडीनें औषध लावणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   घरांत सात हात वेळू फिरतो   डोळ्यांस पाणी लावणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   लावणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   दुमाल्यास लावणें   कानास खडा-डी लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   कांडेंपेरें लावणें   हात लावणें, हातभर लावणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   हात कापून देणें   कंठास लावणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   सुवर्णाचें गोकर्ण तोंडात धरुन जन्मास येणें   काढून वचप   ध्वनी करणें-लावणें   हात गोड कीं हाट गोड   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   मिस्सी-मिस्सी लावणें   दंडाला माती लावणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   मापटयावर हात घेणें   कम लावणें   अंगीं दोष लावणें   कुंकू लावणें   कटास हात लावणें   करडा हात करणें   कुळाला डाग लावणें   खेळ मांडणें-लावणें   गळ्याला नख लावणें   घरास कांटी लावणें   तिरफटून लावणें   दंडाला माती लावणें   दुमाल्यास लावणें   नाकाला जीभ लावणें   पागेस लावणें   बाड लावणें   बाराबत्तिशा लावणें   बोल ठेवणें-लावणें   मुतानें दिवा पाजळणें-लावणें   मिस्सी-मिस्सी लावणें   वाट लावणें   शिखा मागें लावणें   हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP