Dictionaries | References

हात धरुन जाणें


एखाद्या बरोबर दुराचारासाठी घरांतून निघून जाणें
पळून जाणें
व्यभिचारी होणें.

Related Words

मुलखास जाणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   टाकोटाक-टाकोटाकीं जाणें   देवावर हात ठेवणें   अंगठयाची आग मस्तकास जाणें   पुडीस जाणें-बोलावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   हात फिरणें   भराक्या सरसा येणें-जाणें-पडणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   अंड विसरुन सासुरवाडीस जाणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   परसाकडे जाणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   वाट फुटेल तिकडे जाणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   अंड ब्रह्मांडास, कपाटीं जाणें   एकार जाणें-होणें-कलणें   वरून जर जाणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   नशीब ठोकुनि जाणें   बहिर्दिशेस जाणें   मिजास-मिजाज-स जाणें   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   हात कापून देणें   आडवें जाणें   सुवर्णाचें गोकर्ण तोंडात धरुन जन्मास येणें   पत जाणें   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   उतू जाणें-येणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   सुतानें स्वर्ग-स्वर्गास गांठणें-जाणें-चढणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   होणें जाणें ईश्र्वराधीन   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   प्राणे जाणें   हात लावणें, हातभर लावणें   हात गोड कीं हाट गोड   मापटयावर हात घेणें   हात पडणें   अंड विसरुन सासुरवाडीस जाणें   अवसानांतून जाणें   आव सोडून जाणें   उचाल जाणें   उंटावर बसून दक्षिण दिशेस जाणें   उडत जाणें   गरीबाच्या संगतीनें जेवावयास जाणें, श्रीमंताच्या संगतीनें बघावयास जाणें   गांवाला जाणें   चालून जाणें   जयास जाणें   जेवत्‍याची खूण वाढिता जाणें   डोला जाणें   तळची-तळपायाची आग मस्‍तकास जाणें   निढळींचा घाम भुडळींत जाणें   पांवडयावर-पांवडाखालीं चालणें-जाणें   पोट खपाटीस-बखाटीस जाणें   बारा वाटा उधळिला जाणें-करणें   मेल्याचा पाड चढणें-जाणें   मूळ-मूळ जाणें   महिमहि जाणें   रात्र-वैर्‍याची रात्र जाणें   वळणावर जाणें   हातचें सोडुन पळत्यामागें जाणें   हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP