Dictionaries | References

हा हू

See also:  हां हूं
स्त्रीन . १ भय , सावधान , जागृतपणा इ० सांगण्यासाठीं काढलेला उद्गार ; खांकरणें ; हं करणें इ० . २ तळमळ ; विवळणें ३ कांकू ; साशंकता ; अनिश्चितपणा . [ घ्व . ]

Related Words

हा   हू   हा सूर्य आणि हा जयद्रथ   देहाला हा दरवाजे, त्यांत बैसले प्राणराजे   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   हा सूर्य हा जयद्रथ   हर्ष काल हा पाप काल असतो   हा ण   हा हू   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   कायदा हा गाढव आहे   आत्महित हा धर्म, आत्मनाश हा अधर्म   हा-हा मी का तो मी   हा हात मोडला तर काई हा हातु मोडावा   दाह-हा   आग हाती धरवेल पण हा हाती धरवणार नाही   क्रोध हा वेडेपणाची लहर आहे   हा संसार गोड, पुढचा काय घोर   हा संसार मिठा, आगे किस दिठा   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   हाय or हा   विलो तो भिलो हा?   हा रामपहारा आहे   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हा घोडा आणि हें मैदान   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   भाजलेला मुलगा हा अग्नीस भीत असतो   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   अंधार हा चोरास पथ्य   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   सुसंगत-सुसंगति हा गाढवाचा सद्‍गुण   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   अनाथावर कृपा करावी हा मार्ग सोपा   मृत्यु हा पक्षपाती नाहीं   नेहमींचा पाहुणा हा तिसर्‍या दिवशीं दिवाणा   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   विधि-विधि चुकल्याविण नियम करी, मनुष्य हा चुकांची शिदोरी   संकटकाल हा वाईटाचें घर आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP