Dictionaries | References

हिंगजिर्‍यापुढें, कोथिंबिरीचा काय वास? तरणीताठी सासूबाई, सुनेचा होतो त्रास


अर्थ उघड आहे. ज्या ठिकाणीं तरुण विधवा सावत्र सासू असते तेथें याचें प्रत्यंतर येईल.

Related Words

काय   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   काय म्‍हणून   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   टकल्‍या नकलेस पात्र होतो   जेथें लक्ष्मीचा वास, तेथे मित्रांचा प्रवेश   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   गांवात गाढवाची काय खोट?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   हिंगजिर्‍यापुढें, कोथिंबिरीचा काय वास? तरणीताठी सासूबाई, सुनेचा होतो त्रास   गाढवांस गुळाची चव काय   नेमानें काम करितो, त्याला क्कचित पश्चाताप होतो   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP