Dictionaries | References

हूं तर भांडीं घांस तूं

सुखावह न होणारे असे काम दुसर्‍यास करण्यास सांगणें. दोन सोबती प्रवासास निघाले असतां एका ठिकाणी त्‍यांनी मुक्‍काम केला. तेव्हां स्‍वयंपाक करून दोघेजण जेवले. पण जेवल्‍यानंतर अंगात आळस आल्‍यामुळे भांडी कोणी घासावी याबद्दल त्‍यांच्यात बाचाबाची सुरू झाली. प्रत्‍येक जण म्‍हणे की दुसर्‍याने भांडी घासावी. अखेरीस त्‍यांच्यामध्ये असा करार ठरला की, दोघांनीहि स्‍वस्‍थ बसावे व कोणीहि तोंडातून अवाक्षर काढूं नये. जो प्रथम बोलेल त्‍याने भांडी घासावी. याप्रमाणे बराच वेळ गेला. दोघेहि बोलण्यास उत्‍सुक असून प्रथम कोणी बोलावे असा त्‍यांस प्रश्र्न पडला. अखेरीस त्‍यांपैकी एकास स्‍तब्‍ध बसणें अशक्‍य होऊन त्‍याने दुसर्‍यास हूं ! म्‍हणून हांक मारली. त्‍याबरोबर त्‍याने उत्तर दिले, हूं तर भांडी घांस तूं.

Related Words

घांस   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   कांहो काजी दुबळे तर म्हणे गांवाची काळजी   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   एलिफंट घांस   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   घांस   तूं   पत्रास _   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मी तूं करणें   लसूण घांस   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   हूं   हूं तर भांडीं घास तूं   हयातीचा दम असला तर   हां हूं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP