Dictionaries | References

हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे

( व.) [ हेंकोंडा = अडाणी ] अडाणी माणूस असल तर त्याला स्वयंपाकाचा अंदाज वगैरे साधत नाहीं, त्यास पुन्हांपुन्हां रांधावें लागतें. याची बायको तर त्याच्याहि पेक्षां अडाणी असल्यानें तिला अनेक वार रांधावें लागतें. त्यावरुन अडाणी माणसास कोणतेंहि कार्य सौकर्यानें व झटपट करतां येत नाहीं
त्याला पुन्हां पुन्हां तीच खटपट करावी लागते असा अर्थ. " पहिल्याच खेपेस टिपण करतांना संपूर्ण ग्रंथाचा कर्ता, ग्रंथाचें नक्की प्रकरण, पान, इ. माहिती लिहून ठेविली नाहीं
आतां बसला आहे पानें उलटीत व डोळे फोडीत. ‘ हेंकोंडा कुनबी दुनला रांधे न् त्याची बायको तिनदां रांधे.’ तशी गत करीत."

Related Words

हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   मानभावाची बायको   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   गवत गोंडाळ, शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ नसावी   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   बायको दुसरी, फजिती तिसरी   बेगसार-बेगसार झुरे, त्याची नखलामी उरे   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   अन्   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   सुंदर-सुंदर कृति त्याची सुंदर मूर्ति   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   उपभोग घेतो त्याची लक्ष्मी, संग्रही ठेवतां न पडे कामीं   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ, गवत गोंडाळ   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   ज्‍याचें लष्‍कर त्‍याची दिल्‍ली   बायको विलासी, नवरा उदासी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   अंगाखालची बायको or स्त्री   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   अन्   अवडती बायको   आयती बायको   ऋणको धनकोची बायको   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   पाटकर-पाटाची बायको   पाटकर बायको   बायको   बायको-बायको करणें   भावका देवीला नाहीं नवरा आणि वेताळाला नाहीं बायको   मेहुणी अर्धी बायको   म्हातारीचा होऊं नये नवरा आणि तरुणाची होऊं नये बायको   मानभावाची बायको   हडळ-हडळीला नाहीं नवरा आणि खविसाला नाहीं बायको   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP