Dictionaries | References

हें चित्र पहा व तें चित्र पहा

तुलना करा या अर्थी. शेक्सपीयरच्या हॅमलेट नाटकांतील एका वाक्याचें मराठींत वरीलप्रमाणें भाषांतर आहे. ‘ हें चित्र पहा व तें चित्र पहा. असें अभिमानानें दाखवायला सांपडेल. ’ -केळकर. टिळक चरित्र भा, १-पा. १२८.

Related Words

अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जें इच्छी परां, तें येई घरां   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   आपलें तें मापटें, दुसर्‍याचें तें दीड पायली   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   पांचार तें पंचविसार   उगीच मौन धरणें तें मौर्ख्य   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   असुदी व अबादी   लहान-लहान तें छान, मोठें तें खोटें   (जें)पिंडी तें ब्रह्मांडीं   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   बालपण-बालपण हें मनुष्याच्या पितृस्थानीं असतें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   डुक्कर पहा. दुकर धुयत तितलो चिखलांत लोळत   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   कानामागून आलें शिंगट, तें झालें तिखट   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   दोहोंकडून मिळवूं पाहती, मिळतें तें दवडिती   जन्मीं नाहीं, तें कर्मीं पाही   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वेडा झाला व कामांतून गेला   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   जें सकाळीं करतां येईल तें संध्याकाळपर्यंत लांबवूं नका   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   मनाचें तें पेणें, त्रिभुवन ठेंगणें   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   ध्यानीं तें मनीं   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   आडय-ई-व   इकडे ये, इकडे ये आणि माझ्या कपाळाचे गंध (कुंकु, कपाळच्या अक्षता) पहा   उपाय-व   कुडती-तें   खे व   खापरांत मुतून तोंड पहा   खालता-तीं-तें   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   चित्र   चित्र II.   चित्र III.   चित्र IV.   चित्र V.   चित्र VI.   चित्र VII.   जनीं निंद्य ते सर्व सोडून द्यावें। जनीं वंद्य तें सर्व भावें करावें।।   ज्‍याचे नांव तें   ज्‍याची जमात, त्‍याची करामत पहा   तें   तसराऊ or व   तिक्तय or व   निरुता or तें   पत्रास _   पोट भरा, नाचवून पहा   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   मज-मज पहा फूल वाहा, घर पाहा हगून जा   मले पहा, फुलं वहा, माहं घर पहा न् थुकून जा   मळघाऊ or व   या आणि माझ्या कपाळच्या गंधाक्षता पहा   या माझ्या कपाळावरच्या अक्षता पहा   या या ! माझ्या कपाळाच्या अक्षता पहा      वरता-ती-तें   शिटाऊ-व   संगतीं-तें   सांगातीं or तें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP