Dictionaries | References

हें माझें तें माझें आणि काबाड ओझें

सर्व माझें माझें करुन आटापीटा करणें
फार हव्यास केला तर त्रास होतो. माझें माझें० पहा.

Related Words

ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   (जें)पिंडी तें ब्रह्मांडीं   लहान-लहान तें छान, मोठें तें खोटें   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   व्याली आणि चाटावयास विसरली   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   मनाचें तें पेणें, त्रिभुवन ठेंगणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   अन्नछत्रीं जेवणें आणि धर्मशाळेंत निजणें   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   आकाशी वाळते आणि पाताळी लोळते   आणि   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आयता गब्बू आणि पैसा ढब्बू   उपासामागें पारणें आणि पारण्यामागें उपास   कुडती-तें   कुत्र्याचें शेंपूट, मांजराचे कान आणि दोहो जिवांची ताणाताण   काबाड   खांदाडीभर ओझें   खालता-तीं-तें   घे मणी डोरलें, तुझें माझें सरलें, काहीच नाहीं उरलें   घर सांकड आणि बाईल-बायको माकड   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घोडयाच्या-हत्तीच्या पायीं येणें आणि मुंगीच्या पायीं जाणें   चंदनाचे अंग झुरणीचें आणि सोन्याचे अंग करणीचें   जनीं निंद्य ते सर्व सोडून द्यावें। जनीं वंद्य तें सर्व भावें करावें।।   ज्‍याचे नांव तें   जसें तुमचें मरणें, तसें माझें सती जाणें   तें   तुझें तें माझें, माझें तें माझ्या बापाचें!   तुझें तें माझें व माझें तें माझेच   तुझें मन माझे साक्षीशी आणि माझें मन तुझे परीक्षेशी   तुझें माझें पटेना, तुझ्यावांचून गमेना   तुझ्याशिवाय गमेना, तुझें माझें पटेना   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   तुमचें मरणें तसें माझें आग रिघणें   दुबळा आणि खजेला   दुरुन डोंगर साजरे आणि म्हणे माझें घर बरें   देह देवापाशीं आणि चित्त जोडयापाशीं   धर्माचे गायी आणि दांत (दूध) कां गे नाहीं   धैर्य आणि थोरपण, हीं नाहींत भिन्न   नाक नकटें आणि डोईला तिकटें   निरुता or तें   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   पत्रास _   पाऊस पडे आणि माती तुडे   पाप्याला पंढरपूर आणि नकटयाला तुळजापूर   बहिरें ऐके तेरें, आणि अचरट मागें सांबारें   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   बाजारांत तुरी आणि भट भटणीला मारी : रांडे घट्ट करशील कीं पातळ करशील?   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   भुकेला पिकलें काय आणि हिरवें काय   भरल्या गाडीला सुपाचें ओझें   माझें कांहीं तुझें कांहीं, आपापलें जग पाही   माझें गेलें (जेवण) चुलींत   माझें घ्या आणि मला पंचांत-पांचांत न्या   माझें घ्या नि पांचांत न्या   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP