Dictionaries | References

हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता

( गो.) हरीण धावतें म्हणून गांडूळ धावायला लागलें तर त्याचा प्राणच जायचा. आपली कुवत न ओळखतां दुसरा करतो म्हणून आपण तीच गोष्ट करायला जाणें हें फायद्याचें नसतें.

Related Words

हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   शेट-शेट पडल्यार भट धांवता भट पडल्यार कोण धांवता?   पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना   खयिं महाशेष, खयिं गायंडळु?   म्हाड्डोळ-म्हाड्डोळ पिकला रोस व्हावता, घाटकेंत लोक धावता   धावता धोटा   उजो लायता आनी पाणयांक धांवता   धावता दोरा   भडी-रुमडी पाळ शेळीक धांवता   आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   अंकुश आस्स म्हणु हस्ति मोलायिली   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   मेणा आंगाचें चरडुं धगालागीं वतां म्हणु भिस डायता   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   दोळे फुटले म्हणु हिशेब बुडलो?   फाटीरि देवु बसला म्हणु गाढवाक गर्व   फायीं-फायीं मोर्तोलो म्होणु आजी फोंडातु पडप आस्सवे? फाल्यां मरतलो म्हणु आज फोंडांत पडप आसे व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP