श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय १ ला

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


श्रीगणेशायनम: ॥
वाग्वल्लीपल्लवोल्लोलसरागरभासुरम्‍ ॥ गजास्यंसुंदरंवंदे वृंदारकगणार्चितम्‍ ॥१॥
विघ्नेशचरणांभोजमकरंदोदबिंदव: ॥ चिंचंतुभारतींवल्लींनतानांवरदालये ॥२॥
कैलासाचलचूडाग्रेमणिसुंदरमंदिरे ॥ पपृच्छपार्वतीकांतंरहस्यानंदसुंदरम्‍ ॥३॥
प्रियंकिंदुर्लभंलोकेकिमाश्चर्यकरंपरम्‍ ॥ क्षेत्रंतीर्थंसदानृणांभुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‍ ॥४॥
अवतारेणकेनत्वंसर्वेषांसुलभ: सदा ॥ कैर्व्रतैस्त्वंसमाराध्य:कथयाशुममप्रभो ॥५॥
श्रीशिव उवाच ॥
पुराकृतयुगे कालेभ्रष्टवीर्यान्मुनीश्वरान्‍ ॥ सनत्कुमारोकथयद्दु:खदारिद्र्यपीडितान्‍ ॥६॥
तत्क्षेत्रंतीर्थमप्येकं भुक्तिमुक्तिप्रदंशिवम्‍ ॥ अधिष्ठितंमयादेवित्वयाचकृपयानृणाम्‍ ॥७॥
तद्वक्ष्यामिमहादेविप्रेम्णातववरानने ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ पुराधर्मसुता:सप्तमणिचूलंगिरिंगता: ॥८॥
तपस्तेपुस्तदातीव्रमेकाग्रहृदयस्थिता: ॥ शांतादांता:सदाचारा:सदारा:सपरिग्रहा: ॥९॥
आश्रमेरमणीयेऽस्मिन्‍वृक्षल्लीजलाकुले ॥ शांतवैरमृगव्याघ्रभ्रूरगसमाकुले ॥१०॥
सर्वर्तफलसंपूर्णेकदलीखंडमंडिते ॥ रसालसरलोल्लोलतरुणारूणपल्लवे ॥११॥
सुच्छायशीततलोपांतेमयूरावलिकूजिते ॥ कदाचित्तत्रमल्लाख्योदैत्यराज:समागत ॥१२॥
ज्वालाकरालवदनोराक्षसै:परिवारित: ॥ उदग्रकरवालाग्रधाराछिन्नमहीरुह: ॥१३॥
पदातिरथनागाश्वघोषव्याकुलितामर: ॥ लोहसन्नाहकिरणोन्मिश्रितार्कांशुमंडल: ॥१४॥
आश्रमास्तेनविध्वस्ता: समस्ताअपविस्तृता: ॥ आक्रांतास्तवरवस्तुंगा:सामरै:कुंजरै:करै: ॥१५॥
लोकलांगूलचरणैर्घटीयंत्रावलिर्हता ॥ कुंडस्थाबर्हिषस्त्रत्रतस्यपुत्रैर्निषेचिता: ॥१६॥
विदार्यदेवतार्चाया: कुसुमानिमहीरुहाम्‍ ॥ पूजावेदिषुरम्यासुपानकेलीश्चकारस: ॥१७॥
जहौतदाश्रमपदंसौंदर्यंदु:खतोनिजम्‍ ॥ मुखंसद्योविशस्तायास्तरुण्याइवतत्क्षणात्‍ ॥१८॥
निपेतु:शाखिनांशाखा यत्रकीर्णामहीतले ॥ वेदानामिवशंखेनग्रस्तानांशतश:कृता: ॥१९॥
बटव: पटवोध्यायन्‍ स्फूर्जितर्जनतर्जिता: ॥ हृता:कामदुघागावोयज्ञिया:पीवरोधस: ॥२०॥
व्याकुलीकारयामासशांतादांता:पतिव्रता: ॥ ऋषय: कंठपाशाद्यैर्बध्वावापीषुमज्जिता: ॥२१॥
इतिदु:खाभिभूतास्तेगतेतस्मिन्दुरात्मनि ॥ किंकुर्म:क्वचगच्छाम:क्वसाम:सुदु:खिता: ॥२२॥
कंविभुंकथयिष्यामोविभु: क: पालयिष्यति ॥ कृतमस्माभिरतुलंदुष्कृतंतन्नविद्महे ॥२३॥
कष्टंकष्टमहोत्रातानास्त्यनाथावयंबत ॥ यंनालंजेतुमिंद्रोपिकथंजेष्यंतितंनृपा: ॥२४॥
शपामश्चेद्दुरात्मानंतपोहानिर्भविष्यति ॥ जजल्पुरितितेसर्वेभयविह्वलचेतस: ॥२५॥
वृत्तांतमेनंदेवेशंनारायणमथाब्जजम्‍ ॥ किंवामहेशंसर्वेशंकथयाम: सुदु:खिता: ॥२६॥
अस्तिगूढतमंकिंचित्स्थानंयत्पर्वतांतरे ॥ कुटुंबान्यग्निहोत्राणिनेष्यामष्यामस्तत्रकिंवयम्‍ ॥२७॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेक्षेत्रखंडेमलारिमाहात्म्येआश्रमपीडनंनामप्रथमोऽध्याय: ॥१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 22, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP