श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय ५ वा

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


सनत्कुमार उवाच ॥
ददृशुस्तेसभांशंभोर्याकृताविश्वकर्मणा ॥ शिलाभीरत्नरुपाभि:कांचनाद्यै: सचंदनै: ॥१॥
लसत्सिंहावलीयत्ररचिताप्रथमास्तरे ॥ तत:किन्नरपत्रालीततोयुद्ध्यद्गजावली ॥२॥
ततस्तुरंगपंक्ति:स्यात्पत्रवल्लीविलासनम्‍ ॥ तत:कमलबंधश्चरत्नबंधस्तथोपरि ॥३॥
निस्तलाञ्छोणललिताभिक्तय:स्फटिकत्विष: ॥ माणिक्यबद्धसोपानमार्गा:शुंडद्वयांकिता: ॥५॥
इंद्रनीलोपरिस्तंभोपरिस्तंभोपरिस्तंभाबलिप्रभा:॥ पद्मरागकृतोत्तालकुलिशग्रहणानिच ॥६॥
जाग्रत्प्रभापुष्परागचतु:पट्टिकसंवृता: ॥ दंडाप्रचंडाश्चंडांशुदृषत्खंडैर्विनिर्मिता: ॥७॥
पद्मरागशलाकाभिर्वलभीर्यत्रशोभते ॥ इंद्रनीलकृता:सार्योमुक्तास्तबकसुंदरा: ॥८॥
नीराजनकृतोद्योगा:सौवर्णा:शालभंजिका: ॥ कर्पूरपात्रविन्यस्तरत्नदीपानिरंतरम्‍ ॥९॥
इत्यादिसप्तभूमीनांशेखरेकनकोद्भव: ॥ कलश:सूर्यतेजस्वीपताकांचलवीजित: ॥१०॥
यस्यांदेवर्गुरुर्वक्ताकवि र्दैत्यगुरु:स्वयम्‍ ॥ सकलानांकलानांचज्ञाताविद्वद्विभुर्बुध: ॥११॥
शिवस्यमान्य:शिरसासर्वज्ञस्यकलानिधि: ॥ जगन्निर्वाणपकत्वंहिगुण: सर्वत्रपूज्यते ॥१२॥
उपतस्थुर्महेशस्यदृगंचलमतंद्रिता: ॥ रुपवत्योणिमामुख्या:किंकर्यइवसिद्धय: ॥१३॥
मरुतोवसवोरुद्रा: सिद्धविद्याधरादय: ॥ कुबेरप्रमुखायक्षाहाहाद्या:सुरगायका: ॥१४॥
एकाग्रमनसस्तिष्ठन्नारदाद्या:सुरर्षय: ॥ कुप्रमुखाश्चान्येगीतज्ञा:परितोषका: ॥१५॥
तिलोत्तमाद्यास्तारुण्यभरस्फारमदोद्धता: ॥ वीक्षंतेनृत्यसमयंसमुदायैर्निजैवृत्ता: ॥१६॥
निधय:शंखपद्माद्या:कुंदाद्यामूर्तिधारिण: ॥ सेवंतेशूलिनोदृष्टिंप्रह्वीकृतमनोंबुजा: ॥१७॥
इंद्र:सिंहासनासीनंस्वामिनंप्रणनामच ॥ सहस्त्रदृष्टिपातेनकराभ्यांजगदीश्वरम्‍ ॥१८॥
ज्वालारोमांकुर:शीतइवशांत्याकुलाचल: ॥ उपतस्थेशिवंयत्ररुपधारीधनंजय: ॥१९॥
दंष्टाकरालवदन: प्रज्वलद्वह्निलोचन: ॥ नमस्करोतिभूतेशंकृतांत:शांतमानस: ॥२०॥
विकोशकरवालेनदीव्यन्मुष्टिश्चनैऋत: ॥ प्रह्वीकृतदृशानित्यमुपास्तेचंद्रशेखरम्‍ ॥२१॥
अंगनेपरमेशस्यसेकसंमार्जनादिकम्‍ ॥ स्थीयतेकुर्वतोदास्यंचरमाचलभूभुजा ॥२२॥
रजोनुजगत: प्राण: सभाजिरगत: क्षणात्‍ ॥ समरुच्चंद्रचूडस्य्यत्रकिंकरतांगत: ॥२३॥
निधीन्सर्वान्पुरस्कृत्यकुबेरोभौरिकींश्रियम्‍ ॥ आस्थायलोचनंशंभो: पर्युपास्तेसुभक्तिमान्‍ ॥२४॥
मार्तंडश्चंडकिरणइवलोकसुखप्रद: ॥ मूर्त्याप्रसन्नयायत्रभजतेपार्वतीपतिम्‍ ॥२५॥
स्थितोपिशेखरेशंभो: कलयामूर्तिमाञ्छशी ॥ वृंदेवृंदारकाणांचसमयेसेवतेशिवम्‍ ॥२६॥
नंदयंतिसुरा: केचिन्नित्यंसदसिशूलिन: ॥ स्वेदक्लांत्यपनोदायप्रलंब्यव्यजनानिलम्‍ ॥२७॥
सुगंधिद्रव्यसंपूर्णास्त्रिदशानांकरेस्थिता: ॥ तन्वंतिसौरभंधूमंज्वलंत्योधूपवर्तय: ॥२८॥
धारागृहगलद्वारिसीकराश्चंद्रिकोज्ज्वला: ॥ निर्वापयंतिसूर्याग्र्योर्मध्यदेशेस्थिथान्सुरान्‍ ॥२९॥
उत्तानानिसुरत्नानिदीप्तिमंतिमहांतिच ॥ वितानस्थानिसुस्थानिजज्वलुर्यत्रसुंदरे ॥३०॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेचंद्रचूडसभावर्णनंनामपचमोऽध्याय: ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 22, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP