श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय ९ वा

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


सनत्कुमार उवाच ॥
अथागतंमहेशस्यसैन्यंसर्वदिगंतरात्‍ ॥ असंख्येयमनाख्येयंदीप्तशस्त्रावलीवृतम्‍ ॥१॥
इतितंकथयामासुर्दैत्यानामधिपेश्वरम्‍ ॥ मल्लंतस्यासुरेंद्रस्यदूताविभ्रांतचेतस: ॥२॥
मल्ल उवाच ॥
कौसौमहेश:किंसैन्यंवृषभेणसमृद्धिमान्‍ ॥ यस्यप्रावरणंभस्मभूषणानिभुकंगमा: ॥३॥
इतिवित्तपतेर्वैरंरंकोयंकथयत्यलम्‍ ॥ रेदूताहनतैनंहिविपरीर्थभाषिणम्‍ ॥४॥
सुहृदाममतस्याद्रि:कैलासोभुजपंजरे ॥ निधायांदोलितस्तस्यबलंमत्पुरत:कथम्‍ ॥५॥
अथासौलीलयोत्तिष्ठन्नुत्तुंगशिखरंगत: ॥ तस्मादालोकयामासशंभो:सैन्यंसदैत्यराट्‍ ॥६॥
तद्दृष्ट्वानिर्भयोदैत्य:शूरेभ्योदत्तवान्गजान्‍ ॥ सुरार्दनायशूरायददावैरावतंगजम्‍ ॥७॥
निर्जरध्वंसिनेवैरिसेनाकोलाहलभिधम्‍ ॥ विद्युत्पातायशकटंचतुर्वाजिविराजितम्‍ ॥८॥
उद्धतायचमल्लायचतुर्दंतंमहागजम्‍ ॥ देवशल्यायवीरायददौसुरपतेर्गजम्‍ ॥९॥
तस्मैचवाजीचित्रांगोदत्त:काश्मीरसद्वपु: ॥ रत्नकांचनपल्याणसंराजत्पृष्ठमंडल: ॥१०॥
कुंजरंसैरिभास्यायहिमवंतंमहाबलम्‍ ॥ इंद्रगोपंतुरंगंचचतुश्चामरवीजितम्‍ ॥११॥
सुरेंद्रदर४पदलनोबहूनांरक्षसांपति: ॥ तस्मैकर्पूरतिलकंवाजिनंचगजाधिपम्‍ ॥१२॥
चामराणिप्रभावंतिसन्नाहंसूर्यतेजसम्‍ ॥ वैरिदर्पहरंखड्गंतांबूलंशशिनासह ॥१३॥
सुरग्रासायदेवारिंहस्तिनंजयमंगलम्‍ ॥ अश्वंचंद्रांशुसन्नाहंभल्लंनिजकरेस्थितम्‍ ॥१४॥
नरविध्वंसकायेभंकस्तूरीकवचाभिधम्‍ ॥ नंदनोद्यानदलनंकुंजरंचमहामदम्‍ ॥१५॥
वाहैश्चतुर्भिसंयुक्तंपद्मरागसमप्रभै: ॥ कांबोजैश्चंडकोपायरथंचविजयध्वजम्‍ ॥१६॥
सिंधुनादायमत्तालिमालाव्याकुलिताननम्‍ ॥ प्राक्‍संग्राममहाशौर्यपरितोषेणसिंधुरम्‍ ॥१७॥
इंद्रनीलप्रभावाहा:शिबिरंकनकप्रभम्‍ ॥ यस्यतंस्यंदनवरंप्रायच्छद्गोमुखायच ॥१८॥
यत्रसिंदूरवर्णाश्चश्यामकर्णामरुज्जवा: ॥ तंरथंधूम्रवर्णायगजंनीलगिरिंददौ ॥१९॥
उल्लंसंनीलमकरंस्वर्णवर्णाश्वभूषितम्‍ ॥ कृष्णध्वजंरथंशूर्पकर्णायव्यतरत्तदा ॥२०॥
ज्वालामुख:शूलजिह्व:सुरारि:सुरसूदन: ॥ कराल:पावकाक्षश्चशक्तिदंड:प्रतापवान्‍ ॥२१॥
भीमाक्षोभीषणमुखोदेवमल्लोबुधांतक: ॥ निर्जरारिर्गजमुखोरक्ताक्षस्त्रिदशार्दन: ॥२२॥
कलाध्वंसीकुंभनास:सिंहपादोमरांतक: ॥ खरानन:खररथ:खररोमाखरांघ्रियुक्‍ ॥२३॥
ऊर्ध्वकेश:सप्तबाहुनववत्र्कश्चचतुर्भुज: ॥ हलदंत:क्रूरदृष्टिर्लांगलीकलभानन: ॥२४॥
वक्रदंत:खरनख: खड्गकेश:सुरानन: ॥ असिजिह्व:कुंतजिह्व:कूर्मकर्णस्त्रिलोचन: ॥२५॥
उदग्रास्योर्मदश्चचामरश्मश्रुरुन्नत: ॥ व्याघ्रांघ्रिर्दुर्धरोदुष्ट:शूलरोमाविनाशिक: ॥२६॥
त्रिनास:सप्तरसनस्त्रिराश्चचर्तु:शिरा: ॥ विद्युत्केशोज्ज्वलंद्दंष्टोव्याघ्रवक्त्र:सुदुर्मति: ॥२७॥
दुर्मुख:शरभाकार:पवित्रासिर्बृहज्जट: ॥ तडित्कर्ण:क्रोधमूर्ति:पाहकर्ण:प्रमोटक: ॥२८॥
सिंहनाद:क्रूरनाद:खरनादोश्वहेषित: ॥ शुंडाहस्त:क्रोशबाहुस्तडिद्वक्षास्त्रिपाद्वली ॥२९॥
नीलाननस्तित्तिरांगस्त्रिकर्णश्चंडविक्रम: ॥ श्वेतोदर:क्षताक्षश्चधूम्राशीवीरखादन: ॥३०॥
सुग्रीव:शृंखलाहस्त:शूलग्रीव:शिवारुत: ॥ क्रोशमूर्तिर्महामूर्तिर्नभोमूर्तिर्महोत्कट: ॥३१॥
इत्याद्यनेकदैत्यौघान्‍वाजिकुंजरचामरै: ॥ केयूरशस्त्रसन्नाहै: प्रियवाक्यै: सदुक्तिभि: ॥३२॥
वस्त्रालंकृतितांबूलैरर्हयामासतत्क्षणात्‍ ॥ आदिदेशतत: सर्वांस्त्वर्यतांलघुसंगरे ॥३३॥
स्वयमारुह्यचोत्तुंगंसंहस्त्राक्षंमहारथम्‍ ॥ सर्वशस्त्रास्त्रसंपूर्णंमंत्रयंत्रविधानवित्‍ ॥३४॥
क्षणंमल्लासुरोदैत्यस्तेजसादीर्घतोबभौ ॥ निर्वाणसमयंप्राप्त:प्रदीपइवदु:सह: ॥३५॥
तद्वच्चमणिदैत्येश:कुंजरस्कंधलालित: चलच्चामरवृंदानियद्गजेविलसंतिच ॥३६॥
तत्सेनावाद्यनिर्घोषै:क्षुभितास्तोयराशय: ॥ वेमुर्जलतुरंगालिमिषेणसहसातदा ॥३७॥
उच्छ्लत्तुंगसलिलप्रकाशद्रत्नजातय: ॥ आलिलिंगहरे:कंठंलक्ष्मीर्दुग्धांबुधिस्थिता ॥३८॥
आरक्तनीलपीताभै:छत्रैरापूरितंनभ: ॥ सिंहनादैश्चदैत्यानांप्रतिशब्दैर्महीभृताम्‍ ॥३९॥
शिखराणिजहुस्तेषांसहसावसलालस: ॥ उद्वेजिन:किन्न्रास्तेसिनाघोषैर्दिवंययु: ॥४०॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेदैत्यसैन्यवर्णनंनामनवमोऽध्याय: ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 22, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP