श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय ११ वा

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


सनत्कुमार उवाच ॥
अथस्वेनिहतेसैन्येसदैत्योमर्षपूरित: ॥ ध्मातनासपुटोमल्ल:क्रोधाग्नि:श्वासयोगत: ॥१॥
वह्निकुंडेक्षण:कंपमानखड्गस्तुभीषण: ॥ शीघ्रंनुदेतितुरगानुवाचनिजसारथिम्‍ ॥२॥
तत:सेनाधिपोदैत्य: खड्गदंष्ट्र:प्रतापवान्‍ ॥ सुव्याज्ञापयदीशंस्वंमल्लाख्यमसुरेश्वरम्‍ ॥३॥
कियत्सैन्यमिदंदेवग्रासमात्रमिवाधुना ॥ नालंतवप्रकोपायतांबूलंममदीयताम्‍ ॥४॥
तवमूर्त्त:प्रतापोहंसंग्रामेजयनिश्चय: ॥ हंतावीरसहस्त्राणामेकाकीमांनवेत्सिकिम्‍ ॥५॥
मयितिष्ठति दैत्येंद्रकथंत्वंयुद्धयसेस्वयम्‍ ॥ क्षणंस्थित्वाद्यभृत्यस्यपश्यमेरणकौशलम्‍ ॥६॥
अथासौदैत्य राजेनखड्गदंष्ट्र:समीरित: ॥ स्वामिसन्माततोषेणययौयुद्धायसन्मना: ॥७॥
वाजिनांपंचभिर्लक्षै:रथैस्तद्विगुणै:सह ॥ चतुर्गुणैश्चकरिभिर्गजारुढश्चशस्त्रवान्‍ ॥८॥
वाद्यदुंदुभिनिघोंषसिंधुपानस्फुरन्मद: ॥ कृतबंदीजनस्तोत्रश्चतुश्चामरवीजित: ॥९॥
तमायांतंसमालोक्य समादिष्ट:षडानन: ॥ युध्यस्वेतिमहेशेनखड्गदंष्ट्रेणसत्वरम्‍ ॥१०॥
प्रसादयेत्युवाचेशंसेनयानिजयावृत: ॥ अनेकशस्त्रयुक्‍स्वामीचतुरंगपरिवृत्त: ॥११॥
मयूरपिच्छचमरै:सेवितच्छत्रमंडल: ॥ मयूरवाहनस्तत्रतस्थौससमरांगणे ॥१२॥
आवयो:समरोयस्मात्सेनाभ्यांकिंप्रयोजनम्‍ ॥ युद्धस्वेत्यवदद्वाक्यंखड्गदंष्ट्र:षडाननम्‍ ॥१३॥
बालस्त्वंशूलिन:सर्वसैन्यनकिलरक्ष्यसे ॥ संग्रामायससैन्यस्त्वंनभृत्यशरणावयम्‍ ॥१४॥
याचस्वपोलिकांदुर्गांनासाभ्यांजहिरेकफम्‍ ॥ नवनीतादनेशक्त:कथंयुद्धायवल्गसे ॥१५॥
उत्संगंयाहिरेमातुर्मुंचमुंचाजिसंभ्रमम्‍ ॥ कोमलानितवांगानिनिर्द्दयाममभल्लय: ॥१६॥
इतितस्यवच:श्रुत्वाचुकोपसुतरामसौ ॥ विव्याधदैत्यंबाणानांसहस्त्रेणासिदंष्ट्रकम्‍ ॥१७॥
तेनतेंखड्गचालेनबाणा:छिन्नास्तुलाघवात्‍ ॥ विव्याधचसेनान्यंबाणै:शतशस्त्रश: ॥१८॥
बाणजालंसमायांतंवीक्ष्यासौपार्वतीसुत: ॥ शक्तयानिवारयामासभ्रमत्याशिखिवाहन: ॥१९॥
तत:सकुंजरारुढ:शफरीव्याधलक्षित: ॥ जघानषण्मुखंबाणैरुच्चस्थ:समरेबली ॥२०॥
व्यर्थीकृतंमयूरेणसमुत्पत्यनभस्तलम्‍ ॥ संघानंतस्यदैत्यस्यस्वामिनाधिष्ठितेनच ॥२१॥
संधानंव्यर्थतांमत्वावीक्ष्याकाशेतथोन्मुखम्‍ ॥ जघानकेकिनंसद्य:शरेणसरुषंगले ॥२२॥
तत:कोपेनपूर्णोसाववित्तस्यकुंजरम्‍ ॥ निमज्जत्करिपिच्छाग्रमर्द्धचंद्रेषुणालघु ॥२३॥
षण्मुखस्यधनुर्वंशंक्षुरप्रेणाशुगेनच ॥ चिच्छेदप्रोन्नतंदैत्योध्वजंभल्लासिधारया ॥२४॥
रत्नैर्विनिर्मितांस्तुंगान्किरीटानाशुगै:क्षणात्‍ ॥ षड्‍भिस्तद्‍द्विगुणै:कर्णकुंडलानीषुजन्मन: ॥२५॥
व्याकुलीभूतचित्तोसौबाणजालैरभूत्तदा ॥ तत:कोपेनमहतास्फुरणद्दंष्ट्राग्रभीषण: ॥२६॥
मुमोचशक्तिमत्युग्रांशतघंटाविलंबिनीम्‍ ॥ तां कल्पांतज्वलज्वालानिर्मितामिवदुर्धराम्‍ ॥२७॥
दैत्याधमसहस्वेतिसातेनाशुगवृष्टिभि: ॥ वार्यमाणापिहृदयेऽपतत्तस्यचपापिन: ॥२८॥
विह्वल:शक्तिघातेनमुमोचासून्मदोद्धत: ॥ पलायमानंतत्सैन्यंमारयामासुरेश्वरा: ॥२९॥
केचिन्मुसलघातेननितरांपीडितोरस: ॥ रक्तंचराक्षसावेमुर्दिग्भ्रांताभ्रांतचेतस: ॥३०॥
परिघाघातसंभ्रांतमानसाराक्षसा:परे ॥ आसन्नमरणामूर्च्छामाययुस्तत्रसंगरे ॥३१॥
पतितानांचशस्त्राणांधाराभिर्गलितांघ्रय: ॥ केचिद्धावंतिसमरेभीरवस्तुपराड्मुखा: ॥३२॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेखड्गदंष्ट्रवधोनामएकादशोऽध्याय: ॥११॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 22, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP