श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय १४ वा

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


सनत्कुमार उवाच ॥
अथतुष्टोमहादेवोमणेर्भक्त्याप्रसन्नधी: ॥ भ्रातातस्येतिकृपयामल्लंरक्षितुमिच्छति ॥१॥
उवाचविष्णंदेवेशंमल्लमाज्ञामयेतिच ॥ तंगत्वाब्रूहिपातालंयाहिशेषैर्जनैवृत: ॥२॥
भवंतुसर्वेमुनय:स्वाश्रमेऽध्ययनोत्सवा: ॥ प्रभवंतुसुरा:क्ष्मायांप्रतिमापूजनानिच ॥३॥
संतुयज्ञक्रियाविप्रानिर्व्याकुलितमानसा: ॥ दीव्यंतुसर्वेराजान:पालयंतुमहीतलम्‍ ॥४॥
यज्ञभागभुजोदेवा:संतुत्रिदिववासिन: ॥ नोचेत्वामधुनायुद्धेभैरवोऽयंहनिष्यति ॥५॥
इतिशंभोर्वच:श्रुत्वादैत्यराजंजगामस: ॥ एकाकीगजमारुढोविशस्त्र:शांतमूर्तिमान्‍ ॥६॥
उवाचतंमहादैत्यंमल्लंमल्लेनपूजित: ॥ विष्णुरुवाच ॥ नीतारणेक्षयंदैत्याबहवस्तेतथाबलम्‍ ॥७॥
अन्येऽपिभ्रातर:पुत्रा:सगोत्रामित्रबांधवा: ॥ शालका:श्वशुरा:क्रूरा:सेवकाहृदयंगमा: ॥८॥
प्रमत्तादंतिन:प्रौढावाजिनश्चमनोजवा: ॥ अनर्घ्यरत्नघटिताशकटारथिभि:सह ॥९॥
पदातयोप्यसंख्येयाभ्राताचप्राणवल्लभ: ॥ त्वयाघातयितायुद्धेदुर्मदांधेनमल्लरे ॥१०॥
इदानींशरणंगत्वादेवंमार्तंडभैरवम्‍ ॥ शीघ्रंरसातलंयाहिशेषैर्दैत्यै:परिवृत्त: ॥११॥
प्राणानवनिजान्मल्लक्रोधीमार्तंडभैरव: ॥ कल्पांतकेलिरसिकस्तेनयुद्धुंनचार्हसि ॥१२॥
तस्यक्रोधानलेदैत्यमातेदेहोहुतिर्भवेत्‍ ॥ प्रत्ययेपिचसंजातेमापुनर्विषभक्षणम्‍ ॥१३॥
प्रर्‍हादस्यकुलोत्पन्नस्तस्मात्त्वांयोजयाम्यहम्‍ ॥ हितायकृपयामल्लमद्वच:शृणुसर्वथा ॥१४॥
मल्लासुर उवाच ॥
भगवंस्त्वामहंयाचेतन्मेदेहिप्रसादत: ॥ स्थातव्यमस्मिन्भवतावद्योत्स्याम्यहंक्षणम्‍ ॥१५॥
तत्सैन्यंसविवंक्त्रेजानीहिपतितंमम ॥ त्वांरक्षामियत:पूज्य:पूर्वजानांगदाधरम्‍ ॥१६॥
स्थित्वास्यशिखरेतुंगेयुद्धंपश्यममेशितु: ॥ शंभुनातद्गणैर्वापिभ्रातासैन्यसमावृत: ॥१७॥
गिलितस्त्वंक्कमृगयेप्रज्वलज्जठरानल: ॥ निदार्यजठराण्येषांतद्रक्ततटिनीषुच ॥१८॥
नावगाहेभृशंयावत्तावद्देहोनशाम्यति ॥ बुभुक्षितानिशस्त्राणिदेवशोणितपानिमे ॥१९॥
तृप्तिंनयामिपरमांनयावज्जीवितेनकिम्‍ ॥ सुरदेहोच्छलद्रक्ताबिंदुसिक्तमिवांबरम्‍ ॥२०॥
यावन्नकुर्वेगोविंदसुखंतावल्लभेकथम्‍ ॥ भैरवश्चगणास्तस्यकिंयोत्स्यंतिमयाहरे ॥२१॥
तृणानिपावकेनैवशुष्काणिबलवत्यपि ॥ अद्यनिस्त्रिदश:स्वर्ग:पृथ्वीनिर्मानुषापिच ॥२२॥
रसातलमनागंचक्रुद्धेमयिसुरांतके ॥ दंष्ट्राचर्वणनिर्घोषंनिर्जरान्मयिखादति ॥२३॥
भ्रातृशोकज्वलच्चितेनालंपानायसागर: ॥ श्रीनारायण उवाच ॥ रेम्ल्लश्रृणुमेमंत्रंवैतसींवृत्तिमाश्रय ॥२४॥
पतंगवृत्तौमरणंनीतिदोषास्पदंवृथा ॥ मल्लासुर उवाच ॥ निजप्राणभयात्केचित्सत्यंमुंचंतियेजना: ॥२५॥
पच्यंतेकुंभिपाकेषुनरकेषुसमा:शतम्‍ ॥ इत्याद्यनेकशपथान्कथयामासदैत्यराट्‍ ॥२६॥
शूराणांतृणवत्प्राणा:कृतनिश्चयिनांरणे ॥२७॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेदैत्याभिगमनंनामचतुर्दशोऽध्याय: ॥१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 22, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP