कुमारखण्डः - विषयानुक्रमणिका

शिव पुराणात भगवान शिवांच्या विविध रूपांचे, अवतारांचे, ज्योतिर्लिंगांचे, शिव भक्तांचे आणि भक्तिचे विस्तृत वर्णन केलेले आहे.


अथ द्वितीया रुद्रसंहितायाश्चतुर्थः कुमारखण्ड: ॥४॥

अध्यायः १  - शम्भोदिव्यवर्षसहस्रं गिरिजया सह लीलातारकार्दितसुराणां विष्णुपुरोगमानां शङकरसन्निधौ दुःखनिवेदनम्

अध्यायः २  - देवस्तुतासमाप्तरतिशिवच्युतरेतसोग्निसप्तर्षिपत्नीक्रमेण गंगायां प्राप्त्या शरवणे कातिकेयोत्पत्तिः

अध्यायः ३  - षट्कृत्तिकाभिः स्तन्यदानादिना कुमारस्य पोषणं सुरलोकं गत्वा कुमारेण नानालीलाभिर्विष्ण्वादीनां विस्मापनम्

अध्यायः ४  - सूर्यचन्द्रादिभ्यो वृत्तेऽवगते शिवाज्ञया ससैन्यस्य सगणस्य नन्दिनः षट्कृत्तिकासविधं गमनं सविनयश्च स्कन्दस्य शिवसन्निधौ प्रापणम्

अध्यायः ५  - हरिब्रह्मादिदेवानां स्वास्वायुधप्रदानसुपूर्वकं कार्तिकेयाभिषेककरणम्

अध्यायः ६ - कस्यचिद्द्विजस्य यज्ञियेऽजे नष्टे तत्प्रार्थनया सुरलोकात्कार्तिकेयस्य तदानयनं तदुपरि क्षणमात्रेण विश्वभ्रमणात्तस्यालौकिक शक्तिदर्शनाच्च तस्य स्वायत्तीकरणम्

अध्यायः ७ - तारकेण सहेन्द्रादिदेवानां युद्धवर्णनम्

अध्यायः ८ - ९ - तारकेण वीरभद्रविष्णोघोंरयुद्धवर्णनम्

अध्यायः १० - स्वामिकार्त्तिकेयद्वारा तारकवध:

अध्यायः ११ - कुमारेण वाणप्रलंबवधः, श्रीशिवतुष्ट प्रतिज्ञेश्वरकपालेश्वरकुमारेश्वरलिङ्गस्थापनञ्च

अध्यायः १२ - तारकवधप्रीतदेवः कार्तिकेयपार्वतीमहादेवानां स्तुतिः  -

अध्यायः १३ - अन्तर्यथासुखं स्नातुं द्वारपालत्वेन शिवया स्वमात्रमलतो गणेशो निर्मितः, कदाचित्स्नात्तुं प्रवृत्तायां तस्यां शिवस्यान्तः प्रवेशं ससयष्टिप्रहारमरुणत्

अध्यायः १४ - चतुःशिवगणानां पार्वत्यन्त:पुरप्रवेशे निवारिते शिवाज्ञया गणेशेन सह शिवगणानां युद्धनिश्चय:

अध्यायः १५ - शिवगणैः सह गणेशयुद्धवर्णनम्  युद्धं निवार्यतामिति महेशाय नारदप्रार्थनम्

अध्यायः १६ - गणेशेन सह विष्ण्वादीनां युद्धे प्रवृत्तेऽव्याहतबलस्य रणदुर्जयस्य तस्य शिरो महेश्वरस्त्रिशूलेनाच्छिनत्

अध्यायः १७ - क्रुद्धमातृगणेन युद्धे विष्णुशक्रादिदेवानां पराजयस्ततो गिरिजास्तुतिस्तया च गणेशे जीविते युद्धशान्ति करिष्यामीत्युक्ते गणेश देहे करिमुखयोजनपूर्वकं रणनिवृत्तिः

अध्यायः १८ - गणेशकाये गजमुखयोजनेन तस्योज्जीवनम्

अध्यायः १९ - सर्वदेवपूजाप्रसंगे प्रथमं गणेशः पूज्य इति वरप्रदानपूर्वं गणाधिपत्वप्रदानम्

अध्यायः २० - गणेशविवाहवर्णनं स्वपाणिग्रहणेऽन्तरायमवलोक्य कार्तिकेयस्य तपसे क्रोञ्चगिरिगमनम्

इति द्वितीयाया रुद्रसंहितायाश्चतुर्थः कुमारखण्ड: ४ ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 10, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP